MY WAY


ภาษาไทยโดย ภาณุ ปิ่นทอง 12/4/54

And now the end is near,
ขณะนี้ ทุกอย่างใกล้จะจบลงแล้ว

and so I face the final curtain.
และเมื่อผมได้ เผชิญหน้ากับฉากสุดท้าย

My friend, I'll say it clear,
เพื่อนรัก ผมจึงจะพูดอย่างกระจ่างแจ้งเสียที

I'll state my case
ผมจะบอกถึงสถานะภาพของผม

of which I'm certain.
ในสิ่งที่ผมเป็น อย่างแน่นอนที่สุด

I've lived a life that's full,
ผมใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างเต็มเปี่ยม

I traveled each
ผมได้ท่องเที่ยวไปทุกที่

and ev'ry high-way.
ผ่านไปในทุกๆเส้นทาง

And more, much more than this,
และที่มาก มากยิ่งไปกว่านี้

I did it my way.
ผมได้ทำมันให้เป็น ทางเดินของผม

Regrets, I've had a few,
ความเสียใจ ผมก็เคยมีบ้างเล็กน้อย

but then again,
แต่ถ้าจะมีอิกครั้ง

too few to mention.
มันก็จะน้อยเกินกว่าที่จะเอ่ยถึงได้

I did what I had to do,
ผมได้ทำอะไรทั้งหลายที่จะต้องทำเสร็จหมดแล้ว

I saw it thru without exemption.
ผมมองมันอย่างทะลุปรุโปร่งโดยไม่ยกเว้น

I planned each chartered course,
ผมได้วางแผน ในแต่ละอย่าง

each careful step
แต่ละขั้นตอนอย่างระมัดระวัง

along the by-way.
โดยแนวทางของมัน

But more, much more than this,
แต่ที่มาก มากยิ่งกว่านี้อิก

I did it my way.
ผมได้ทำมัน ตามแบบของผมเอง

Yes there were times.
ใช่ มันมีหลายครั้ง

I'm sure you knew.
ที่ผมแน่ใจว่า คุณคงรู้

When I bit off more than
เมื่อผมทำอะไรเกินเหตุมากกว่า

I could chew.
ที่ผมควรจะทำ

But thru it all
แต่กระทั่งมันผ่านไปแล้วทั้งหมด

When there was doubt,
เมื่อมี ความไม่แน่ใจ( ผลกระทบ ) เกิดขึ้น

I ate it up, and spit it out.
ผมก็รับที่จะกินมันเข้าไป และถ่มมันออกไป (พร้อมที่จะรับผิดชอบ)

I faced it all,
ผมได้เผชิญหน้ากับมันทั้งหมด

and I stood tall
และยืนหยัดอย่างมั่นใจ

and did it my way.
ด้วยการทำมันตามแนวทางของผม

I've loved,
ผมเคยมีความรัก

I've laughed and cried,
เคยหัวเราะ และเคยร้องไห้

I've had my fill,
เคยได้รับพร้อมทุกอย่างจนเต็มเปี่ยม

my share of losing.
ทั้งส่วนแบ่งที่กำลังหายไป

And now, as tears subside,
และขณะนี้ เมื่อน้ำตาได้แห้งหายไป

I find it all so amusing
ผมพบว่าทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่น่าขบขัน

To think, I did all that,
ทำให้คิดว่า ผมได้ทำมันทุกอย่างหมดแล้ว

and may I say.
และแม้ผมจะสามารถพูดว่า

"Not in a shy way"
" ผมไม่แน่ใจว่าผมได้ทำแบบนั้นจริงๆ "

Oh no, oh no, not me,
ไม่ นั่นมันต้องไม่ใช่ผมแน่นอน

I did it my way.
ผมได้ทำมันเอง ตามแบบของผม

For what is a man,
อะไร...สำหรับลูกผู้ชายคนหนึ่ง

what has he got,
เขาลุกขึ้นเพราะอะไรเล่า

if not himself.
ถ้าไม่ใช่ด้วยตัวของเขาเอง

Then he has not
นั่นคือเขาไม่มีอะไรเลย

to say the things
เพื่อจะพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง

he truly feels.
ตามความรู้สึกที่แท้จริงของเขา

And not the words
และมันจะไม่มีคำเหล่านั้นเลย

of one who kneels.
สำหรับผู้ที่ยอมคุกเข่าอยู่อย่างนั้น

The record show
เอาสิ่งที่บันทึก( ผ่านมา )ไว้ออกมาดู

I took the blows,
ผมขอยอมรับทั้งหมด ( take the bows )

and did it my way
และได้ทำมันแล้วตามแบบของผม

The record show
เอาสิ่งที่ผ่านมาออกมาแสดง

I took the blows
ผมขอน้อมรับทั้งหมด

And did it my...way
และได้ทำมันแล้วตามวิถีทางของผม

Yes it was my way.
ใช่แล้ว มันคือแบบอย่างของผมเอง ......ภาณุ ปิ่นทอง

 

กลับหน้าแรก